අප පිළිබඳව

අප පිළිබඳව

රජයේ නිවාඩු දින -  2020
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය - කොරියානු ජනරජය

දිනය සහ මාසය දවස නිවාඩු දිනයේ නම
1ජනවාරි 01බදාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය
2ජනවාරි 15 බදාදාතමිල් තෛයි පොංගල් දිනය
3ජනවාරි 24 සිකුරාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
4ජනවාරි 25සෙනසුරාදාකොරියානු අලුත් අවුරුදු දිනය (සොල්ලාල්)
5පෙබරවාරි 04අඟහරුවාදාශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික දිනය
6අප්‍රේල් 13සඳුදාශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල සහ දෙමළ අලුත‍් අවුරුද්ද 
7අප්‍රේල් 30බ්‍රහස්පතින්දාබුදුන් වහන්සේගේ ජන්ම දිනය (කොරියානු)
8මැයි 01සිකුරාදාමැයි දිනය
9මැයි 05අඟහරුවාදාකොරියානු ළමා දිනය
10මැයි 07බ්‍රහස්පතින්දාවෙසක් පොහෝදිනය
11මැයි 25සඳුදාරාමසාන් දිනය
12ජුනි 06සෙනසුරාදාකොරියානු සිහිවටන දිනය
13අගෝස්තු 15සෙනසුරාදාකොරියාවේ ජාතික නිදහස් දිනය
14සැප්තැම්බර් 30බදාදාචූසොක් දිනය
15ඔක්තෝබර් 01බ්‍රහස්පතින්දාචූසොක් දිනය
16ඔක්තෝබර් 02සිකුරාදාචූසොක් දිනය
17ඔක්තෝබර් 03 සෙනසුරාදාකොරියාවේ ජාතික පදනම් දිනය
18ඔක්තෝබර් 09සිකුරාදාකොරියානු හෝඩිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ දිනය
19නොවැම්බර් 14 සෙනසුරාදාදීපවාලි දිනය
20දෙසැම්බර් 25 සිකුරාදානත්තල් දිනය

කාර්යාලයීය වේලාවන් -  සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, (පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා) සෙනසුරාදා දිනයන්හි දී  ( ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා) (ඉහත සඳහන් කරන ලද නිවාඩු දිනයන් හැර)