අප පිළිබඳව

අප පිළිබඳව

අංශය නිලධාරීන්ගේ නම්
තානාපතිතුමාගේ කාර්යාලය
රසිකා අයගම මහත්මිය | පෞද්ගලික සහකාර
ග්‍රේස් ලී මහත්මිය | පෞද්ගලික සහකාර
දේශපාලන අංශය සසංගා නිකපිටිය මෙනෙවිය | පළමු ලේකම්
වාණිජ අංශය රේඛා මල්ලිකාරච්චි මහත්මිය | උපදේශක
ජේමින් පාර්ක් මහතා | වාණිජ සහකාර
පොදු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු, ප්‍රජා සබඳතා සහ කොන්සියුලර් අංශය නිලන්ති කේ. පැලවත්තගේ මෙනෙවිය | දෙවන ලේකම්
නයෝමි සේරසිංහ මෙනෙවිය | කොන්සියුලර් නිලධාරී
සොක්-ජුන් අන් | කොන්සියුලර් සහ මාධ්‍ය සහකාර
රැකියා සහ සුබසාධන අංශය
සමන්තා සේනානායක මහත්මිය | තෙවන ලේකම්
එවුංයං කිම් මෙනෙවිය
හ්‍යුංගෙවුං ජි මහතා
පරිපාලන අංශය රන්ජන් විල්වර මහතා | පරිවාරක නිලධාරී
ආර්.ඒ.අරුණි රණසිංහ මෙනෙවිය | ගිණුම් නිලධාරී